ការបញ្ជា

កង់ទាំងបួនខាំជាប់ជាមួយផ្លូវ

ជាទូទៅ ការមានកង់បួនគឺល្អប្រសើរជាងការមានកង់តែពីរ។ ប្រព័ន្ធបញ្ជាកម្លាំងកង់ទាំងអស់ស៊ីមេទ្រី (SAWD) របស់ Subaru នៅតែគ្រប់គ្រងលើកង់ទាំងអស់ និងធ្វើឱ្យការខាំជាប់ជាមួយផ្លូវកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងងាយស្រួលបញ្ជានៅពេលបត់ម្ដងៗ។

សូមមើលការប្រៀបធៀប៖
ប្រព័ន្ធបញ្ជាកម្លាំងកង់ទាំងអស់ស៊ីមេទ្រី (SAWD) មានបំពាក់នៅលើគ្រប់រថយន្តទាំងអស់ លើកលែងតែ BRZ
កម្លាំងទាញ & សុវត្ថិភាព

ទៅកាន់ទីកន្លែងដែលជាគោលដៅរបស់អ្នក

ប្រព័ន្ធកង់ Symmetrical All-Wheel Drive ផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តខ្ពស់។ ប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានរចនាឡើងឱ្យស្របតាមប្រព័ន្ធបើកបរ (drive train) នៃម៉ូដែលនីមួយៗ ដើម្បីការពារការរអិល ទោះបីនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយ។

មើលប្រព័ន្ធ Symmetrical AWD ដំណើរការដោយផ្ទាល់
ប្រព័ន្ធកង់ស៊ីម៉េទ្រី

សមត្ថភាពរក្សាលំនឹងកាន់តែខ្ពស់

សុវត្ថិភាពគឺជាបញ្ហាដ៏ចម្បងបំផុត។ មិនដូចគ្នាទៅនឹងប្រព័ន្ធ AWD ទូទៅដែលដំណើរការនៅក្នុងម៉ូដ 2WD ហើយដំណើរការតែនៅពេលកម្លាំងទាញកង់ទាំងពីរត្រូវបាត់បង់ឡើយ ប្រព័ន្ធបញ្ជាកម្លាំងកង់ទាំងអស់ស៊ីមេទ្រី (Symmetrical All-Wheel Drive) បើកដំណើរការជានិច្ច។ នៅផ្នែកខាងឆ្វេង និងខាងស្ដាំប្រព័ន្ធបើកបរ (drivetrain) មានលំនឹងទាំងស្រុង និងបែងចែកថាមពលទៅកង់ខាងមុខ និងកង់ខាងក្រោយធ្វើឱ្យអាចបង្កើនពេលវេលាកម្លាំងទាញពីរដង។

ប្រព័ន្ធបញ្ជាកម្លាំងកង់ទាំងអស់ស៊ីមេទ្រី (SAWD) មានបំពាក់នៅលើគ្រប់រថយន្តទាំងអស់ លើកលែងតែ BRZ

បច្ចេកវិទ្យាដែលយើងជឿជាក់

1972

គឺជាឆ្នាំដែលក្រុមហ៊ុន Subaru លក់រថយន្តដឹកអ្នកដំណើររបស់ខ្លួនជាលើកដំបូងដែលមានប្រព័ន្ធ AWD។ អត្ថប្រយោជន៍នៃប្រព័ន្ធនេះធ្វើឱ្យយើងកាន់តែមានការប្ដេជ្ញាចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានេះបន្ថែមទៀត។

4>2

កង់រថយន្ត៖ ទោះបីបើកបរក្នុងអាកាសធាតុ និងស្ថានភាពផ្លូវល្អក៏ដោយ ប៉ុន្តែយើងនៅតែត្រូវការគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតលើការបើកបរ គឺមិនអាចធ្វេសប្រហែសបានឡើយ។

បង្កើនប្រសិទ្ធភាពបើកបររបស់អ្នក

ប្រព័ន្ធបញ្ជាកម្លាំងកង់ទាំងអស់ស៊ីមេទ្រី (Symmetrical All-Wheel Drive) ដំណើរការជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពសកម្មរបស់ Subaru ទាំងមូល ដូចជា ប្រព័ន្ធចែកចាយកម្លាំងហ្រ្វាំងអេឡិចត្រូនិក និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងលំនឹង Vehicle Dynamics Control ដើម្បីធ្វើឱ្យអ្នកកាន់តែងាយស្រួលបញ្ជារថយន្តប្រកបដោយទំនុកចិត្តនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុទាំងអស់។

កម្លាំងទាញ SAWD

សូមមើលប្រព័ន្ធបញ្ជាកម្លាំងកង់ទាំងអស់ស៊ីមេទ្រី (Symmetrical All-Wheel Drive) បញ្ជូនថាមពលទៅកង់ទាំងអស់ដំណាលគ្នាដើម្បីបង្កើតកម្លាំងទំនាញអតិបរមា ដោយធ្វើការសម្រប និងបែងចែកកម្លាំងទៅកង់នីមួយៗនៅពេលចាំបាច់ ដើម្បីអាចបញ្ជារថយន្តកាន់ប្រសើរ។

X-MODE កំពុងដំណើរការ

សូមមើលប្រព័ន្ធ X-MODE ជួយអ្នកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវរអិល និងផ្លូវចោតខ្លាំងដោយគ្រាន់តែចុងប៊ូតុងមួយប៉ុណ្ណោះ។

ប្រព័ន្ធទប់លំនឹងពេលចុះចំណោត (HILL DESCENT CONTROL)

សូមមើលប្រព័ន្ធទប់លំនឹងពេលចុះចំណោតជួយរក្សាល្បឿនឱ្យស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រង និងមានលំនឹងទោះនៅពេលចុះចំណោតដែលរអិល ដោយធ្វើឱ្យអ្នកកាន់តែរីករាយនៅក្នុងការបើកបរ។

ស្វែងយល់អំពីម៉ាស៊ីន Boxer ជួយបង្កើនភាពស៊ីម៉េទ្រី និងរក្សាលំនឹង។

ស្វែងរកកន្លែងតាំងបង្ហាញរថយន្ត

មិនមានវិធីទទួលយកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់នៃរថយន្ត Subaru ផ្សេងទៀតនោះទេ ក្រៅពីការមកទទួលយកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់។

រកទីតាំងនៅជិតបំផុត

កំណត់ពេលបើកបរសាកល្បង

ទទួលយកបទពិសោធន៍នៃសមត្ថភាពបើកបររបស់រថយន្តដោយផ្ទាល់។

ស្នើសុំឥឡូវនេះ

យកខិត្តប័ណ្ណ

មើលលក្ខណៈបច្ចេកទេសលម្អិត និងស្វែងរកព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅពេលទំនេររបស់អ្នក។

ស្នើសុំឥឡូវនេះ